TBY RH 14: Shofar on Shabbat

TBY RH 14: Shofar on Shabbat